Dom Papieru / Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

(obowiązujący od 25.12.2014 r.)

 

Preambuła


Sprzedawca - Dom Papieru z siedzibą w Zgierzu (95-100) przy ul. A. Struga 18. Firma jest zarejestrowana pod numerem NIP: 726-00-25-466 i REGON: 472343792,
Sklep internetowy - sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym sklep.dompapieru.com.pl, prowadzony przez Firmę,
Regulamin - niniejszy dokument. Określa zasady zakupów i obsługi klienta w Sklepie Internetowym. Korzystanie z udostępnionych rozwiązań technicznych, jak i składanie zamówień jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w niniejszym dokumencie.

1. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 8 lub Chrome 16 lub FireFox 10 lub Opera 11 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.

 

2. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.

 

3. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

 

4. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci internetowej i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci internetowej. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

 

5. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej rejestracji. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.

W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na stronie internetowej sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas rejestracji Klient ustala indywidualne hasło.

W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwości zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych, za wyjątkiem loginu.

 

Zbiór danych osobowych jest zarejestrowany w GIODO w księdze rejestrowej o nr. 134195

 

 

6. Informacje zawarte na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

7. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem strony internetowej sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 

8. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.

Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.

Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §4 ust. 7 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa Sprzedaży.

Po zawarciu Umowy Sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres.

 

9. Ceny na stronie internetowej sklepu zamieszczone przy danym towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową Sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu dostawy i składaniu zamówienia.

 

10. Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży w terminie 7 dni, jeżeli wybrał formę przedpłaty.

W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie o którym mowa w pkt. 10, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta na trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy Sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

 

11. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.

 

12. Termin dostawy i realizacji zamówienia wskazany na stronie internetowej sklepu liczony jest w dniach roboczych. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.

Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika dostawcy spisania właściwego protokołu.

 

13. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres dostawy, pracownik dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego towaru do sklepu internetowego przez dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt dostawy.

 

14. Sprzedawca zapewnia dostawę towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

Jeżeli Towar ma wadę Klient może:

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. 

b) żądać wymiany towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany towaru lub usunięcia wady.

 

15. Wszelkie reklamacje związane z towarem lub realizacją Umowy Sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

Sprzedawca, w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy Sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

 

16. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę Sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta.

Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na stronie internetowej sklepu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Klient ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

W wypadku odstąpienia Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

Jeśli ze względu na swój charakter towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Klienta o kosztach zwrotu rzeczy na stronie internetowej sklepu.

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

17. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.

Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta.

Zbiór danych osobowych przekazanych Sprzedawcy zgłaszany jest przez Sprzedawcę Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.

Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.

 

18. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

 

19. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowej sklepu.

 

20. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy Sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

21. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. 

 

22. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy.

 

23. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r.

 

 

Zgierz, dnia 24 grudnia 2014 r.

 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

(obowiązujący do 24.12.2014 r.)

 

Preambuła


Firma - Dom Papieru z siedzibą w Zgierzu (95-100) przy ul. A. Struga 18. Firma jest zarejestrowana pod numerem NIP: 726-00-25-466 i REGON: 472343792,
Sklep internetowy - sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.dompapieru.com.pl, prowadzony przez Firmę,
Regulamin - niniejszy dokument. Określa zasady zakupów i obsługi klienta w Sklepie Internetowym. Korzystanie z udostępnionych rozwiązań technicznych, jak i składanie zamówień jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w niniejszym dokumencie.

Postanowienia szczegółówe

1. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż na podstawie zamówień składanych za pośrednictwem strony internetowej www.dompapieru.com.pl.
Sklep internetowy może generować pliki tekstowe (ang. "cookies") na dysku komputera. W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

Firma z wykorzystaniem Sklepu internetowego może generować pliki cookies w celach:

- utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy użytkownika i hasła,
- lepszego dopasowania serwisów do potrzeb użytkowników,
- zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień użytkownika,
- tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby.
Istnieje możliwość takiego skonfigurowania każdej przeglądarki internetowej, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć możliwość przechowywania plików cookies na dysku twardym komputera. Efektem takiej zmiany może być utrata możliwości korzystania z niektórych usług Sklepu internetowego.

 

Zbiór danych osobowych jest zarejestrowany w GIODO w księdze rejestrowej o nr. 134195

2. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie Internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych. Wszystkie produkty zostały legalnie wprowadzone do obrotu na rynek polski.

3. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie składania zamówienia przez Klienta, potwierdzona w formie listu elektronicznego stanowiącego jednocześnie potwierdzenie złożenia zamówienia. Do każdego zamówienia dołączamy księgowy dowód zakupu.

4. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 13:00 oraz w soboty, niedziele i święta rozpatrywane są w najbliższym dniu roboczym. Zamówiony towar dostarczamy za pomocą firmy kurierskiej .
Klient jest obciążany kosztami dostawy uzależnionymi od wagi zamówionego towaru. Aktualna wysokość kosztów transportu publikowana jest na stronach z podsumowaniem zamówienia.

 

 

Koszty wysyłek poza granice Polski ustalane są indywidualnie.

 


5. Możliwe są następujące formy płatności:
- Przy odbiorze - gotówką kurierowi przy dostarczeniu towaru.
- Przelewem - po złożeniu zamówienia na konto Firmy.

6. Klient wysyłając formularz rejestrujący konto klienta zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie podanych informacji przez Firmę w celach marketingowych oraz statystycznych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r. (Dz.U. nr 133 z 1997 r.). Klient zgadza się ponadto na otrzymywanie informacji handlowych i pokrewnych w rozumieniu Ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Firmy.
Klient dysponuje stałym prawem wglądu do swoich danych osobowych i adresowych oraz możliwością poprawiania ich.

Dane osobowe klientów przechowywane są na serwerach zapewniających ich bezpieczeństwo. Uprawnieni pracownicy Sklepu posiadają dostęp do danych.

Sklep nie sprzedaje, nie przekazuje i nie użycza danych osobowych Klientów osobom trzecim.

 

7. Firma zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane przez Klienta dane w formularzu zakupu są niepełne, błędne lub wzbudzają wątpliwości co do ich prawdziwości.
W przypadku braku odpowiedzi i kontaktu ze strony Klienta na zapytania ze strony Firmy po otrzymaniu zamówienia zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia.
W przypadku nierealizowania zamówień opłaconych zobowiązujemy się do zwrotu wpłaconej należności.

8. W przypadku wyboru formy płatności przelew rozpoczynamy realizację zamówienia od momentu potwierdzenia zrealizowania płatności - zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Firmy.
Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości zamówienia.
Termin otrzymania przesyłki to czas realizacji zamówienia powiększony o czas dostawy przez firmę kurierską.
Przesyłki krajowe realizowne przez firmą kurierską są dostarczane zazwyczaj następnego dnia roboczego do godz. 16:00 po dokonaniu wysyłki z naszego magazynu.

9. Produkty posiadają atesty i dopuszczenie do obrotu.

10. Firma ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. Klient traci uprawnienia określone w ww. Ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Firmy o tym fakcie.
O fakcie niezgodności towaru z umową należy poinformować Firmę listem poleconym lub drogą elektroniczną - pismem określającym niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązań. Określając sposób realizacji zobowiązań Klient ma prawo żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli Firma nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.
Firma ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia niezgodności towaru. Jeżeli w ciągu 14 dni gwarant nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznaje żądanie za uzasadnione.
Jeżeli zgłoszenie niezgodności towaru nastąpi w ciągu 10 dni od momentu zakupu, Klient ma prawo żądać wymiany produktu na nowy w trybie przyspieszonym. Tryb przyspieszony dotyczy tylko produktów nienoszących śladów użytkowania. Jeżeli niezgodność zostanie uznana, a reklamowany towar będzie dostępny w magazynach, nowy towar zostanie wysłany w ciągu 2 dni roboczych od dostarczenia niezgodnego towaru. Jeżeli nie będzie to możliwe Firma zaproponuje nabywcy zwrot równowartości ceny produktu lub zaproponuje inny dostępny w Sklepie Internetowym towar o podobnych parametrach.
W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi Firma. Każdorazowo Klient zobowiązany jest ustalić z Firmą sposób i koszt dostawy.

11. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 art. 7) w okresie 10 dni od dostarczenia zamówionego towaru, Klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy wg. ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Oznacza to, że towar musi znajdować się z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone. Dopuszczalne jest otwarcie opakowania w celu obejrzenia towaru, a towar może być używany pod warunkiem, że to używanie nie będzie prowadziło do zmiany jego stanu. W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotu, towar należy odesłać na własny koszt na adres Firmy. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę. Prosimy również o wcześniejszą informację e-mailem nt. wysyłanego zwrotu. Firma w ciągu 2 dni roboczych dokonuje sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia ww. wymagania, zostaje wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia zostają wysłane do Klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej, a po otrzymaniu jej, w ciągu 7 dni roboczych, Firma dokonuje zwrotu pieniędzy na konto Klienta.

Gwarancja, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej z Firmą w celu wyjaśnienia sprawy.
Jeżeli stwierdzą Państwo jakiekolwiek uszkodzenia lub braki prosimy o spisanie protokołu w obecności kuriera oraz poinformowanie nas o zaistniałym problemie.

12. Informacje znajdujące się w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych w Sklepie Internetowym, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki.

Klient otrzymuje drogą elektroniczną bezpośrednio po złożeniu zamówienia wiadomość e-mail stanowiącą potwierdzenie otrzymania przez sklep jego oferty. W momencie otrzymania przez Klienta kolejnej wiadomości e-mail z informacją o spakowaniu złożonego zamówienia Klient otrzymuje akceptację oferty ze strony Firmy.

13. Firma dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. W każdym przypadku, gdy dane oraz opisy i dane techniczne produktów prezentowane w Sklepie Internetowym w dniu złożenia przez Klienta zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością w ciągu 10 dni od daty zakupu ma on prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn zgodnie z punktem 11 niniejszego Regulaminu. Firma z kolei ma prawo wycofać się z zawartej umowy z uwagi na błąd (wadę oświadczenia woli).

 

14. We wszystkich sprawach nieregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i innych aktów prawnych obowiązujących na terenie Polski.

15. Ewentualne spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Pozywającego zgodnie z KPC. 16. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach strony internetowej www.dompapieru.com.pl wraz z informacją o ich dokonaniu.

 

 

Zgierz, dnia 21 lutego 2013 r.

MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!
(42) 715 13 31   info@dompapieru.com.pl
Korzystanie z serwisu dompapieru.com.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji można znaleźć w Regulaminie.
Akceptuję politykę plików cookies (nie pokazuj mi więcej tego powiadomienia).